วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลคนเก่งระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลคนเก่งระดับเทศบาล โครงการแข่งขันคนเก่งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมมาตร แมฮะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล นางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวพรพรรณ กิติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) นายมนิต เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นการแข่งขันในระดับเทศบาลและคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป