วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสมทบการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน (มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว) นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสมทบการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล นางสกุลวรรณ ดวงแข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ