วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมกิจกรรมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และนางสาวชุติมา เดชดี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมกิจกรรมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 43 คน โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด เน้นการมีภาวะโภชนาการที่ดีตลอดอายุครรภ์ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเสริมภูมิต้านทานที่จำเป็นต่อร่างกาย