วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 

วันนี้ (19 เม.ย. 67) เทศบาลนครสงขลา โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายจักรพงศ์ เตชะอนันต์ตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมฯ เป็นการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้