วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Fantastic coconut oil  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน จากจำนวนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 470 ทีม  และคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 64 ทีม ซึ่งคณะกรรมการคัดกรองเหลือเพียง 30 ทีม  และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเหลือเพียง 12 ทีม เพื่อเข้าประกวดในรอบรางวัลสุดยอด (Best of the Best) 6 ทีม  สำหรับรางวัลในรอบสุดท้ายแต่ละประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี

ตามที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้จัดกิจกรรมพิธีปิด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้น ซึ่งมีทีมนิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ทีมFantastic coconut oil ได้แก่ 1.นางสาวสุวัยบะห์ อาบู 2. นางสาวรอกีเยาะ การี    3.นางสาวอาดีละห์ อูมาเจะโด 4. นางสาวนูรอิน แวโดยี  และที่ปรึกษาโดยอาจารย์ ดร.นิดา นุ้ยเด็น ซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมประกวดเวทีตัดสินรางวัล Best of the Best ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team โดยมีทีมนิสิตร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 12 ทีม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี    ซึ่งทีมนิสิต Fantastic coconut oil คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  เข้าร่วมการนำเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best  และได้รับรางวัลสุดยอด Best of the best ประเภทใช้ดี  โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ”  เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน

สำหรับผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ BEST OF THE BEST โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจําปี 2563-2564 ระดับประเทศ ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 6 ประเภท  มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

1. ประเภทกินดี   ได้แก่ ทีม zabza Cricket (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตําบลหนองพระ  ผลงานน้ำพริกนรกจิ้งหรีด

 2. ประเภทอยู่ดี ได้แก่ ทีมตะกร้า 3 ใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ ผลงานโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

3. ประเภทสวยดี ได้แก่ ทีม Less Plastics (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา จังหวัดเชียงราย ผลงานกระเป๋าผักตบชวา

4. ประเภทใช้ดี  ได้แก่ ทีม Fantastic coconut oil (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ผลงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

5. ประเภทรักษ์ดี ได้แก่ ทีม Siamese Betta (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ) ผลงานปลากัดไทย

6. ประเภทคิดดี ได้แก่ ทีม MAI (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุง โซน 6 ผลงาน พรมเช็ดเท้าเพื่อสุขภาพ  และทีมสิงห์สะอาดโมเดล (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด ผลงานกี่ทอผ้าพกพา