วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

นิพนธ์ เร่งแก้ไขน้ำท่วมเมืองสงขลา สั่งการ ตั้งเจ้าภาพบูรณาการแผนร่วมท้องถิ่น เสนอขอรับงบประมาณแก้ไขฯ พร้อมประสาน กรมปภ. กรมชลประทาน เตรียมการเครื่องจักรขุดลอก ลดผลกระทบช่วงฤดูมรสุม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , โครงการชลประทานสงขลา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยได้กำชับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ขอให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน หากสิ่งใดพร้อมสามารถดำเนินการได้ ก็ขอให้ทำทันที เพื่อรองรับฤดูมรสุมที่จะมาถึง

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิงบ้านสะพานยาวพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 25 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการชลประทานสงขลา 2.โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง – สงขลา ระหว่าง กม.9+500-กม.10+200 วงเงิน 3,600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการนำเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เสนอโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองสำโรง ขอรับการสนับสนุนจากงบกรมทางหลวง , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำเสนอโครงการปรับปรุงคลองสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอการขุดลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน , เทศบาลตำบลพะวง นำเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี้ย คลองน้ำกระจาย คลองบางดาน และคลอง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (พะวง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สูบโคลนจากบ่อพักอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการล้างท่อ/ดูระบายน้ำในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ , การสำรวจท่อลอดทางเข้าสำนักงาน/อาคารบ้านเรือนให้ใด้มาตรฐาน รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม , ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดคูระบายน้ำจากห้าแยกน้ำกระจายลงสู่ทะเลสาบสงขลา