วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

นิพนธ์ ส่งผู้ป่วยรักษาโควิดหายชุดสุดท้ายกลับบ้าน ‘ขอบคุณ’ จนท.โรงพยาบาลม.อ.และคณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ทำงานหนักดูแลผู้ป่วยลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมปิดโรงพยาบาลส่วนขยาย(รพ.สนาม) เพื่อส่งบุคลากรกลับเตรียมสนับสนุนการฉีดวัคซีน ณ โรงยิมเนเซียมม.อ. เริ่ม 7 มิถุนายน นี้

วันที่ 5 มิ.ย.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำพิธีส่งผู้ป่วยที่รักษาโควิดหายชุดสุดท้ายกลับบ้านจำนวน 41 คน และได้ทำพิธีปิด

โรงพยาบาลสนาม ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ อ.เมืองสงขลา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์(โรงพยาบาลสนาม) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp:SCCC) เพื่อยุติการรับงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้กลับไปสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะเริ่มต้นฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งแพทย์ประจำ แพทย์เวร พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน วิศวกร งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยเคหะบริการ งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ หน่วยยานพาหนะ หน่วยรถพยาบาล ฯลฯ ที่ได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รักษาหายจนสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ในวันนี้

ประกอบด้วย1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์พุทธวิบูลย์ 2.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช 3.ผู้ช่วยศาสตราจาย์นายแพทย์เทิดพงศ์ ทอองศรีราช โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 231 คน จากการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นชาวไทย จำนวน 120 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 111 คน

สำหรับโรงพยาบาลสนามส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (Songklanagarind COVID Collaboration Camp)

ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสลานนท์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เปิดให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันเสาร์ที่
17 เมษายน 2564 – 5 มิถุนายน 2564 โดยการนำของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์