วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นิพนธ์ นำกรมทะเลฯ+กรมที่ดิน จับมือ สร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ประชาชน ใช้แนวทาง คทช. แก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนแปลงโคกไร่ เมืองสงขลา หลังเรื้อรังมาเกือบ 50 ปี ในเวที สร้างการรับรู้ฯ คนร่วมกว่า 1,000 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและกล่าวปราศัยในเวทีสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรณี แปลงโคกไร่ เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้กว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน แปลง “โคกไร่” นั้นสืบเนื่องจากจังหวัดสงขลาได้รับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ของนายอาลีฟ หมัดโต๊ะหมัน มีความประสงค์ขอให้สำรวจข้อมูลราษฎรที่ตกค้าง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาทบทวนนำที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “โคกไร่” เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกิน ซึ่งประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลง “โคกไร่” เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แต่ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 4,625 ไร่ ตามหลักฐานทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ได้ประกาศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2476 และขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2483 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดให้ราษฎรในท้องที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ประกอบอาชีพด้านประมงโพงพางและได้ให้เลิกทำไปต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2530 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตป่าชายเลนทั้งแปลง และมีการดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขอให้ทบทวนนำที่ดินแปลง “โคกไร่” เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยจังหวัดสงขลาได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.มาใช้เพื่อจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” โดยพื้นที่ไหนจัดได้ให้นำมาจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ส่วนพื้นที่ไหนที่ส่วนราชการใช้อยู่ก็ดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำรวจผู้ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงที่เป็นปัจจุบัน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเป็นผู้ทำการสำรวจพื้นที่และรายชื่อผู้ครอบครอง และกรมที่ดินได้สนับสนุนช่างรังวัดมาทำการรังวัดรูปแปลงที่ดินที่ครอบครองและงบประมาณในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสดี ที่นายอำเภอเมืองสงขลา และนายกเทศมนตรีตำบลพะวงได้เชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินแปลง “โคกไร่” นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแปลงโคกไร่ที่เรื้อรังมาเกือบ 50 ปีนี้ให้แล้วเสร็จ และหลังจากการจัดเวทีสร้างการรับรู้เสร็จสิ้น ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอำเภอเมือง ได้รายงานผลการจัดประชุมสร้างการรับรู้ว่า ประชาชนที่มาร่วมนั้นต่างพึงพอใจในการดำเนินการโดยใช้แนวทาง คทช.มาแก้ไขปัญหา และการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดอีกด้วย