วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566  

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 08.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานรองรับผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2566 โดยมีคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยราชการ บริษัท/สายการบิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่