วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร