วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงยังความผาสุกมายังปวงชนชาวไทย สืบมาจนถึงปัจจุบัน

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 67 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 20 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประกาศราชกิจจานุเบกษาและวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ทั้งนี้ ฝนหลวงกำเนิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาและความทุกข์ยากของพสกนิกรเมื่อคราวเสด็จดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ครั้งนั้นพระองค์ทรงพบว่าความทุกข์ยากของประชาชนมีสาเหตุใหญ่มาจากเมื่อมีฝนก็มากเกินพอ จนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา ทำให้เพาะปลูกไม่ได้ กลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ตกและขัดแย้งกันเองอยู่ในตัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคิดค้นวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝนในเขตร้อนเช่น ประเทศไทยโดยมุ่งขจัดปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เกิดเป็นฝนหลวงยังความผาสุกมายังปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และมีการจัดแสดงนิทรรศการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง