วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (29 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566)

วันนี้ (13 มีนาคม 2566) นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายวิชากร บัวหอม และนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (29 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ เพิ่มเติม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 15 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอ่างทอง

สำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ่อยาง เมื่อเดือนธันวาคม 2565 สามารถนำหลักฐานตามประกาศของเทศบาลนครสงขลา มาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา (ดับเพลิง) ถนนเตาอิฐ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น.