วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

วันที่ 17 ม.ค.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา บ้านไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา โอกาสนี้ นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

โดยมี น.ส.ผดาชไม เสียงก้อง รอก.ฝกส. น.ส.ณมลษร ยิ้มขาว ผอก.สกศ.ทหญ. พร้อมพนักงาน ทอท. ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอจาดาร์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 150,000.-บาท โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มณปราณีต รอง.ผบ.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ. มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นจำนวนเงิน 6,530,000.- บาท และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และ อุปกรณ์การศึกษาปีละ 300,000.-บาท

รวมทั้งได้จัดผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับ รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส ได้ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 82 คน

ทั้งนี้ ทอท.ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน(Corporate Citizenship Airport)