วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ประธานชุมชนทั้ง 30 ชุมชน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ประธานชุมชนทั้ง 30 ชุมชน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล ได้แก่ 1.นายบุญธรรม คงสกูล ตำแหน่ง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ 2.นายเอก ขวัญพรหม ตำแหน่ง ประธาน อพม.เทศบาลเมืองคอหงส์ 3.ดาบตำรวจประสาน พูลกิจ ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองคอหงส์4.นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน5.นายธีรชัย ชุณหวิริยะกุล ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง6.นายธีระยุทธ์ หีมโต๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองคอหงส์7.นายถวิล ชูกำเนิด ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลคอหงส์8.ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์9.นายมนัส แก้วชนะ กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ได้มอบในกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชนชน และได้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณให้แก่ หน่วยงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมออกบูธ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย