วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล โดยผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายธนพล บัวทอง, รองประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายเตื้อน ฆังคะสะเร, เลขานุการสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายฐากูร สุทธิคณะ