วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

นายกไพเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่มอบเตียงอย่างต่อเนื่อง จำนวน อปท. 70 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่16 ตุลาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายกอบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่มอบเตียง ในพื้นที่ อำเภอจะนะ/อำเภอนาทวี/อำเภอกระแสสินธุ์/ อำเภอสิงหนคร/อำเภอสทิงพระ ทม.ม่วงงาม/ทต. นาทวีนอก/ทต.กระแสสินธ์ุ /อบต.ป่าชิง /อบต.แค/ อบต.ขุนตัดหวาย/อบต.นาหมอศรี/อบต.คลองกวาง /อบต.คลองด่าน/อบต.คลองรี/อบต.เกาะใหญ่/อบต.บางเขียด

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ยืม – คืนเตียงนอนเพื่อ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ธนาคาร 1,000 เตียง” ระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อจัดตั้งศูนย์ยืม – คืน เตียงนอนปรับระดับใด้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 140 แห่งในจังหวัดสงขลา เพิ่มการเข้าถึง บริการสาธารณะให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาที่มีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องใช้เตียงนอนปรับระดับได้ ให้สามารถเข้าถึงบริการยืม –คืนเตียงนอนผู้ป่วย เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดซื้อ เตียงนอน ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ของหน่วยงานภาครัฐ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะในจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ1.เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา สามารถเข้า ยืม – คืนเตียงนอนปรับระดับเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดซื้อเตียงนอนปรับระดับได้ 3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลาที่มีฐานะยากจนภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข