วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Geo Informatics for Smart City)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองอัจฉริยะ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Geo Informatics for Smart City) โครงการฝึกอบรมฯดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคอหงส์กับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้บริหารฯที่มีนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองคอหงส์ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมือง Smart City จึงได้เปิดการอบรมฯเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้ตรงเป้าหมายและวัตถุประสงค์และนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการอบรมฯระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์