วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ภายใต้โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566 (วันที่ 3) และในช่วงบ่าย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) หลักสูตร 18 ชั่วโมง และปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์