วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ร่วมนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ กับ วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ กับ วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข อย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ครอบคลุมวัด และศาสนสถาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์