วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น(อพ.สธ)

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งในงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) โดยมีว่าที่ร้อยเอก สุธน สังเกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และนางสาวเพ็ญทิพา ผาสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับเสด็จประจำบูธนิทรรศการของเทศบาลฯ

โดยเทศบาลเมืองคอหงส์จะจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของเทศบาลฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งภายในบูธนิทรรศการ มีการสาธิตหัตถการพื้นบ้าน และความรู้ด้านสมุนไพร จากนางขวัญใจ สุขสวัสดิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ให้กับผู้ที่สนใจด้วย