วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วง Covid-19 “ไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนข้างเริน สร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วง Covid-19 “ไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม การปลูกพืชผักไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นแนวทางสร้างความมั่งคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ ได้สาธิตการปลูกผักสวนครัวในกระถางให้คณะกรรมการชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัวและดินพร้อมปลูกให้ตัวแทนแต่ละชุมชนด้วย