วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันนี้ (20 ธันวาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกกลุ่มส้มโอหอมควนลัง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 สรุปยอดการออกร้านงานมหกรรม “ เที่ยว ชิม ช้อป ส้มโอหอมควนลัง”เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และยอดการออกร้านจำหน่ายงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตส้มโอหอมควนลังให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การต่ออายุการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 (GMP) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 17 เมษายน 2567 และการควบคุมคุณภาพส้มโอหอมควนลังและเตรียมความพร้อมการตรวจ จีไอ (GI) ปี 2567 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 27 ธันวาคม 2567