วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารและร้านอาหารแผงลอย

วันนี้ ( 11 ก.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองควนลัง ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุง ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสารปนเปื้อนในอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อพัฒนายกระดับร้านอาหารและร้านอาหารแผงลอย พัฒนาเข้าสู่ข้อกำหนดตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองควนลัง ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมสถานทีจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พร้อมทั้งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ครูและผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนได้มีความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร

โดยมีผู้เข้ารับฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ปรุงอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร จำนวน 182 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณอิสริยา อักษรชื่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคุณจิตตรัตน์ นมจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้