วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รับมอบถุงยังชีพจากกลุ่มคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อนำมอบต่อให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้วยโอกาสต่อไป

เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายโสภณ ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นางไอลดา นวนศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด จากกลุ่มคนไทยไม่ทิ้งกัน ทีมงาน น้องดาว และเพื่อนๆ ที่ได้รวบรวมเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อสิ่งของนำมามอบให้กับเทศบาลเมืองควนลังในช่วงเหตุการโควิด 19 ทุกคนจะผ่านไปด้วยกัน ซึี่งทางกองสวัสดิการสังคมจะได้นำมอบต่อให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ด้วยโอกาสต่อไป