วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลารับมอบโครงการวิจัยรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานรับมอบพื้นที่โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีรศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนวิจัย) และคณะวิจัย ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3) และ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา และตัวแทนจากภาคประชาชน ร่วมรับมอบพื้นที่ต้นแบบสาธารณะ ณ บริเวณสะพานดาว (สะดือพญานาค) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา