วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ลงพื้นที่คืนความสุขให้แก่ประชาชน เปิดทางเท้าริมถนน เขต 4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้าน หน้าอาคาร หรือหน้าร้านค้า โดยการไม่ตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเท้า ฟุตบาท ฝาคูระบายน้ำ หรือบนถนน อาทิ กระถางต้นไม้ ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะหินอ่อน รถจำหน่ายสินค้า หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่กีดขวางทางเท้า เพื่อร่วมกันในการจัดระเบียบทางเท้าและฟุตบาทให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีขั้นตอนดำเนินงานในการจัดระเบียบทางเท้า 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสร้างจิตสำนึกให้เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร ห้างร้าน เคลื่อนย้ายสิ่งของที่กีดขวางทางเท้าออกจากพื้นที่ด้วยตนเอง , ระยะที่ 2 ควบคุมบังคับใช้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือโดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการ และในระยะที่ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบูรณาการดำเนินการจัดระเบียบปรับปรุงทางเท้า ให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบร้อยและสวยงาม ณ บริเวณถนนหน้า 7-11 หรรษา (เขต 8 ) ถึงแยกสะพานสัจจกุล