วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชน ปี 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ชมรมอสม..เทศบาลนครหาดใหญ่ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชน ปี 2566 เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคต่างๆ เช่น
*การป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ปลอดภัยจากยุงลาย
*การนำใช้ระบบสุขภาพทางไกล : C CARE นวัดกรรมการดูแลผู้สูงอายุ แบบครบวงจร
*การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม ทางด่วนมะเร็งเต้านม (BCFT) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

ทั้งนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ นางพนิดา โกมลตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ครบ 40 ปี