วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรม “ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรม “ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาล ซึ่งแนวทางการป้องกันมุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเสริมสร้างอย่างเข้มแข็งของชุมชน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาเชิงโครงสร้าง หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด และการสร้างอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ การเสพและการติดยาเสพติด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ลดลง และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์อิสลามศึกษา มัสยิดกลางดีย์นุลอิสลาม (มัสยิดสถานี2) ชุมชนสถานี 2 เทศบาลนครหาดใหญ่