วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน(สวนผักคนเมือง) เขต 4

วันที่ 21 มิถุนายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน(สวนผักคนเมือง) ประจำปี2565 เขต 4 พร้อมคณะ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 23 มิถุนายน 2565 เป็นรุ่นที่3 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบางหัก ภายใต้การดูแลของกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้เรื่องการเกษตร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกลุ่มคนในเมือง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนเมืองมากยิ่งขึ้น