วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

“นายกเทศมนตรีนครสงขลา” เปิดศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐผ่านศูนย์บริการใกล้บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านระบบ e-Service

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลนครสงขลา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดฯ สำหรับศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เป็นอีกช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นเรื่อง หรือขอรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ผ่านระบบ e-Service จำนวน 36 งานบริการ ประกอบด้วย งานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่อง-ส่งต่อ จำนวน 22 งานบริการ , งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา จำนวน 13 งานบริการ และงานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

โดยศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จะให้บริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รับเรื่อง จัดส่งเอกสารให้เจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป สำหรับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลนครสงขลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลนครสงขลา “e-Service สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย”