วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

 นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วันนี้ (5 กันยายน 2566) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนครสงขลา เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการดำเนินงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนครสงขลา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมที่สามารถต่อยอดไปในโครงการโรงพยาบาล 1000 เตียง เพื่อยกระดับการรักษาและให้บริการประชาชนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ