วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข

วันนี้ (11 มี.ค.67) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมี นายปราโมทย์ บุญณรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา พันจ่าเอกสกล วัฒนอัมพรหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกชมรมผู้ออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ออกกำลังกาย ประจำปี 2567

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสุกัญญา บำรุงวงศ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่อง หลักการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และทักษะการออกกำลังกาย การเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ อาทิ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน – หลังออกกำลังกาย และถามตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านการออกกำลังกาย