วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลฯ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายชูจิตร ไตรวรรณ์ ปลัดเทศบาล นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างตามงบประมาณประจำปี และโครงการอื่นๆ ของเทศบาลนครสงขลา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชน