วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566

วันนี้ (21 กันยายน 2566) ที่โรงแรมวีว่า สงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมี นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมฯ

โดยโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครสงขลา และคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขตำบลบ่อยาง จำนวน 90 คน