วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศบาล 5 วิชาการ” ครั้งที่ 6 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Learning is Forever) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศบาล 5 วิชาการ” ครั้งที่ 6 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Learning is Forever) ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยมี นายวิชากร บัวหอม นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม

โดยงานเทศบาล 5 วิชาการฯ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดโครงการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนักเรียน พร้อมทั้งแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เยาวชนทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่าง การส่งเสริมให้รู้จักตนเองและค้นพบความสามารถที่มีเฉพาะตนจะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสำหรับสถานศึกษา การทำให้เยาวชนเล็งเห็นศักยภาพของตนเองและพัฒนาตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเลิศอย่างชัดเจน การเข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงว่าต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสำหรับการทุ่มเทดังกล่าว อย่างไรก็ดีการประกวดแข่งขันไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้ แต่จะเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าในการพัฒนาตนเองในอนาคต หากวันนี้เรายังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้เรามองให้เห็นสิ่งพลาดไปเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงจากรอบด้าน เราควรมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้เรียนรู้วิธีการแก้ไข