วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกฯ ไพเจน อบจ.สงขลา ได้รางวัล “สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี” ประจำปี 2567 สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

23 มี.ค. 2024
46

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “รางวัลไทย” รางวัล “สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี” ประจำปี 2567 สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดำเนินการโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเองครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย การจะทําความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคม