วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกหนอนมอบเช็คช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในเขต ทม.คอหงส์

30 ต.ค. 2021
511

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล น.ส.เพ็ญทิพา ผาสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายปฐม บัวอินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ร่วมกันมอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยรายนายสมพงษ์ วีระพันธุ์ บ้านเลขที่ประสบอัคคีภัย 75/17 หมู่ที่ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเงินช่วยเหลือ จำนวน 51,600.- บาท ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

“การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในครั้งนี้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำจาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณาภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยต้องเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นก่อน”