วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกสาคร จับมือโรงพยาบาลหาดใหญ่ทำMOUเพื่อพัฒนาให้หาดใหญ่ เป็น Smart Health City โดยเฉพาะเรื่อง สุขภาพชุมชนเขตเมือง

วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12 นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ทำบันทึกข้อตกลง     ความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาให้หาดใหญ่ เป็น Smart Health City โดยเฉพาะเรื่อง สุขภาพชุมชนเขตเมือง

รวมถึงการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ ด้านการบริการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค มีประชาชนไว้วางใจ สถิติ  มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละปี มาจากหลายจังหวัดของภาคใต้ จนบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลมีความแออัดและ  ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านศักยภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพื่อ   การพัฒนาตามภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่จึงได้ปรึกษาหารือความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชน สังคม และระบบราชการเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ยังสามารถขยายผลไปถึงการพัฒนาภาคใต้ และเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพัฒนาความร่วมมือบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงาน ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแพทย์