วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายกสาครร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร์ในพื้นที่โครงการก่อสร้างซุ้มประตู “China Town” และตกแต่งบริเวณถนนศุภสารรังสรรค์และโครงการจอ LED ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร์โครงการก่อสร้างซุ้มประตู “China Town” และตกแต่งบริเวณถนนศุภสารรังสรรค์และโครงการจอ LED ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4 , ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13 (สงขลา) , ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ,คณะผู้บริหารเทศบาลฯ , สมาชิกสภาเทศบาล , คณะกรรมการชุมชน , ผู้ประกอบการร้านค้า , ภาคเอกชน , มูลนิธิ , ชมรม , ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาถนนศุภสารรังสรรค์ให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการด้วยการยกระดับถนนศุภสารรังสรรค์ ให้เป็นถนนย่านวัฒนธรรมคนเมือง จากเวทีประชาคม ได้รับคำแนะนำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ควรเร่งสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ซุ้มประตูจีน ต้องแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2567 และยกระดับซุ้มประตู “China Town” เป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสงขลา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระชนม์มายุครบ 70 พรรษา ในปี 2567

และโครงการติดตั้งจอ LED สำหรับการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล บนถนนเสน่หานุสรณ์ บริเวณหน้าโรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า ซึ่งได้ชำรุดไปตามอายุและจะติดตั้งไว้ ณ จุดเดิม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เนื่องจากจุดดังกล่าว เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ยึดมั่นในผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นเรื่องใหญ่สุด เพื่อเป็นการสร้างความเจริญให้หาดใหญ่ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่จะเร่งดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการ