วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“นาฏยพุทธรักษารวมใจ เทิดไท้สดุดี” เฉลิมพระเกียรติ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านรำไทยพุทธรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม“นาฏยพุทธรักษารวมใจ เทิดไท้สดุดี” การแสดงผลงานนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านรำไทยพุทธรักษา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณสุชาติ ชวางกูร นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า คุณขวัญใจ ฮกเจริญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่ และประชาชนจากอำเภอต่างๆร่วมเข้าร่วมกิจกรรม

นางนาฏชฎา เครือเปรม ผู้ก่อตั้งและครูผู้สอนบ้านรำไทยพุทธรักษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีชุดการแสดงทั้งหมด ๔ ชุด ได้แก่ รำถวายพระพร มโนราห์สดุดี มโนราห์ตัวอ่อน และโนราห์นารี และนำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของบ้านรำไทยพุทธรักษา พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และนักเรียนผู้ร่วมการแสดง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ส่งเสริมความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย เพราะการรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ให้ธำรงอยู่ตลอดไป