วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง…นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน Thai Festival ประเทศสิงคโปร์

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมผลักดันและสนับสนุนการแสดงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ บพท. Showcase  โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ในงาน Thai Festival ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมวิจัยจาก 3 โครงการเพื่อขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 5 “พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)” ประกอบด้วย

1.โครงการโนราการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  ซึ่งนักวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ลูกปัดโนรา ที่ประกอบด้วยเครื่องประดับ กระเป๋า และการแสดงโนราจากนิสิตในคณะไปร่วมแสดงในงาน

2.โครงการโมเดลแก้จนสวัสดิการชุมชนเกื้อกูล : คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายย้อมสีธรรมชาติ ในนาม “ศรีนาคา” โดยการสร้างสรรค์จากกลุ่มชาวบ้าน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ไปร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และเปิดตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์

3.โครงการการยกระดับรายได้คนจนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยโมเดล “อำเภอกระจูดแก้จนนำเสนอผลิตภัณฑ์กระจูด แบรนด์เลน้อยคราฟ โดยกลุ่มคนอยู่ยากลำบากในพื้นที่ทะเลน้อย จ.พัทลุง ไปจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศให้กลุ่มชาวบ้านดังกล่าว

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนโอกาสในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงคโปร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานสิงคโปร์) และถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญและมั่นคงของงานวิเทศสัมพันธ์ ในการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 5 ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ