วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 5 รางวัลเวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 กวาดรวดนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การพูดส่งเสริมการเกษตร และ นวัตกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NUCA 2024) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 5 รางวัล แบ่งออกเป็น ระดับดีเด่น 2 รางวัล ระดับดีมาก 1 รางวัล และ ระดับดี 2 รางวัล รายละเอียดดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น สาขาพืชศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “ผลของวัสดุเพาะกล้าต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกหวาน” ผลงานโดย นายเพียว ชัยยศ และซุฟอัม สาและ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และ นายนิติพงษ์ วรรณตัน (บจก.อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส)

รางวัลระดับดีเด่น การพูดส่งเสริมการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร นายอนิวัติ โดะโอย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จากเรื่อง “เปลี่ยนของเสียให้เป็นประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค” อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.สบาย ตันไทย และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร รางวัลระดับดีมาก สาขาสัตวศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “ผลของสารเสริมในพืชอาหารหมักต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักและการกินได้ของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์” ผลงานโดย นายกฤตภาส เต็มศรี นายอนุชา เศรษฐสุข และนายฮาฟิตรี อามะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อาจารย์ผู้ดูแล น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์ และ อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ

รางวัลระดับดี นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมโพรไบโอติกจากข้าวหมาก” ผลงานโดย นางสาวสุไรณา หนุดทอง และนางสาวณัฐธิดา ทองคำ ไหม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง รางวัลระดับดี นวัตกรรมการเกษตร เรื่อง “การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะชาร์โคล” ผลงานโดย นางสาวชลธิชา พรหมศิลา นางสาวสุทากานต์ ชูช่วย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ผู้ดูแล ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง