วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นศ.-ศิษย์เก่า มรภ.สงขลา ได้รับทุนพัฒนาธุรกิจ ปูทางสู่ผู้ประกอบการรายใหม่

นักศึกษาและศิษย์เก่า มรภ.สงขลา ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมกลั่นกรองผู้ประกอบการรายใหม่ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การสนับสนุนจาก สป.อว.

นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ในการร่วมกิจกรรมการกลั่นกรองผู้ประกอบการรายใหม่ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวชิรวิชญ์ เภาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกจากข้าวเหนียวดำแบบพรีเจล (แบบพร้อมทาน) Berry

2. นายตอเฮด หมัดศิริ ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วปรุงผสมและแบบบรรจุซองพร้อมบริโภค Only You Coffee

3. นางสาวณัฐธิดา อินทโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาแห้ง และซอสไตปลา คุณทองแจ่ม THAI FOOD

4. นางสาวนลินี บุญชูดำ และ นางสาวสไบทิพย์ ดำพอรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากการ์ซิเนีย AW cosmetics

5. นายอันวา ดาเร๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผลิตภัณฑ์แสน็กจากเห็ดและจิ้งหรีด LUK E-เห็ด

6. นายอรรถพล นางแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผลิตภัณฑ์ปลากัดสวยงาม Fish ball

7. นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรและเครื่องดื่มใบกัญชา บริษัท ไรโน่ฮิลด์ จำกัด