วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คณะวิทยาศาสตร์ฯ-คณะ วจก. คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

5 ทีมนักศึกษา มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 “ทีม Garci Fun” จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งขันต่อในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online และ On-site ณ ห้องโถงกิจกรรมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน

ภายในงานมีการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวขององค์กร/ชุมชน และนักศึกษานำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย

1. นักศึกษาทีม Garci Fun กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านทุ่งเภา ผลิตภัณฑ์ สครับและสบู่เหลวจากส้มแขก

2. นักศึกษาทีม หม๊อนหม่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปใต้ร่มบุญ ผลิตภัณฑ์เยลลี่มัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ

3. นักศึกษาทีม ทุ่งลาน สมายล์ By SW (Tung-Lan’s Smile By Social Welfare) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลาน : ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์นาข้าวตำบลทุ่งลานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน”

4. นักศึกษาทีม แม่เฮ้ย! เครื่องแกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ๊ะ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกไตปลาแห้ง

5. นักศึกษาทีม พัฒนาชุมชน & GSB กลุ่มในหุบเขา : บริการ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและจำหน่ายของที่ระลึก

ทีมนักศึกษาที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (THE BEST) คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Garci Fun ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม หม๊อนหม่อน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม พัฒนาชุมชน & GSB ได้รับเงินรางวัล 3,500 โดยเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ทีม แม่เฮ้ย! เครื่องแกง โดยเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ และทีมทุ่งลาน สมายล์ By SW (Tung-Lan’s Smile By Social Welfare) โดยเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ