วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นศ.ป.โท “หลักสูตรและการสอน” มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน

นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทรายขาว อ.จะนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม หัวข้อ “การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน” มุ่งปั้นมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะความเป็นครู ควบคู่สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน” ณ โรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวน 15 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผศ.ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ อ.ดร.มนตรี เด่นดวง และ อ.ดร.กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อยอดเป็นปีที่ 2 โดยในปีแรกทางหลักสูตรฯ ได้จัดทำสื่อการสอนและบริการวิชาการพัฒนาครูในการใช้สื่อการสอน ส่วนในปีที่ 2 เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน 4 ด้าน โดยจัดกิจกรรมเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ฐานที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ฐานที่ 3 การมีงานทำ-มีอาชีพ
ฐานที่ 4 การเป็นพลเมืองดี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฯ ที่มุ่งพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่เป็นตามเกณฑ์ของคุรุสภาด้านมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดบริการวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะให้บริการวิชาการโดยการจัดสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดบริการวิชาการในรูปแบบจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นการบริการวิชาการในการพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มรภ.สงขลา และคณะครุศาสตร์ กับผู้ปกครองและชุมชน อันจะนำมาซึ่งการมีทัศนคติที่ดีและการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นอย่างดี