วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

“ธรรมรัตน์ จันทภาโส” นศ.ทูตวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

นายหนังตะลุงรุ่นใหม่ “ธรรมรัตน์ จันทภาโส” นักศึกษาทูตวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธรรมรัตน์ จันทภาโส (นักศึกษาทูตวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) หรือที่รู้จักกันในนาม “หนังสองนุ้ย วาทีบันเทิง” ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการมีผลงานส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ นายธรรมรัตน์ จันทภาโส ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ และได้ใช้ความสามารถด้านการร้องและเล่นหนังตะลุง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรม และส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านบทบาทนายหนังตะลุงรุ่นใหม่ คณะ “หนังสองนุ้ย วาทีบันเทิง” มาโดยตลอด จนนำมาสู่การได้รับคัดเลือกให้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในครั้งนี้