วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021)

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) รับมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ และนายชารีฟ นาแว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาวุโส 5 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จทส.คปภ.5 สมอ.ทหญ.) ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ดีเด่นระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลด้านมาตรฐานแรงงานไทยแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลให้ลูกจ้างมีความมั่นคงทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบ กิจการอื่นนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป