วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินบนโต๊ะจำลองสถานการณ์

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ (Tabletop exercise) ผ่านโปรแกรม Microsoft teams ตามแผนฉุกเฉินสนามบิน บทที่ 7 ประจำปี 2564 เรื่องการก่อกวนของฝูงชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุ ทหญ. บทที่ 5 กรณีการควบคุมฝูงชน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้กำหนดสถานการณ์สมมุติเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตามแผนเผชิญเหตุ รองรับและเเก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน รวมถึงให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานในขั้นตอนความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ กอญ. และคณะกรรมการฉุกเฉินสนามบิน ทหญ. และเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)