วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 (เวลา 13.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2566 รวมถึงขอทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ และส่วนงาน ทหญ. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2566 จำนวน 13,000 คน เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตลอดจนพี่น้องที่เดินทางมารอรับ – ส่ง ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำทั้งเที่ยวบินขาไป (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2566) และเที่ยวบินขากลับ (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

และใน (เวลา 15.30 น.) คณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และผู้แทนจาก สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่, ด่านศุลกากร, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่สายการบินไทย, ส่วนงาน ทหญ. และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จุดให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่