วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 94/2564 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่ได้ประกาศมาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีนายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สายการบิน และผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่